Indicaziuns giuridicas

Impressum

Responsabel per il cuntegn e la redacziun

Sekretariat Justiz-Initiative
Guggiweg 3
6300 Zug

info@STOP-SPAM.justiz-initiative.ch

Concepziun, design, realisaziun tecnica e gestiun:

internezzo ag Rotkreuz - Ihr Partner für TYPO3 Webprojekte


Indicaziuns giuridicas

Il Sekretariat Justiz-Initiative administrescha sut www.justiz-initiative.ch la pagina d'internet per l'iniziativa federala dal pievel «Nominar las derschadras federalas ed ils derschaders federals cun la procedura da trair la sort».

Garanzia dal cuntegn da la website

Las indicaziuns sin questas paginas d'internet èn nunliantas e messas a disposiziun exclusivamain per intents d'infurmaziun. Il Sekretariat Justiz-Initiative na garantescha betg l'actualitad, la correctadad, la cumplessivitad e la qualitad da las infurmaziuns che vegnan offridas – malgrà che las infurmaziuns vegnan preparadas cun gronda premura sin las paginas publitgadas. Pretensiuns da responsabladad cunter il  Sekretariat Justiz-Initiative che sa basan sin donns materials u ideals e ch'èn resultadas cun utilisar u betg utilisar las infurmaziuns purschidas resp. cun utilisar infurmaziuns falladas u incumplettas èn da princip exclusas, uschenavant ch'i n'exista betg da vart da il Sekretariat Justiz-Initiative ina culpa intenziunada ubain da greva negligientscha che po vegnir cumprovada. Tut las purschidas èn nunliantas. Il Sekretariat Justiz-Initiative sa resalva explicitamain il dretg da midar, cumplettar e stizzar senza avis preliminar parts da la pagina u l'entira purschida u d'interrumper temporarmain u definitivamain la publicaziun.

Garanzia dals renviaments e da las colliaziuns

Cun integrar renviaments e colliaziuns en sia website verifitgescha il Sekretariat Justiz-Initiative en spezial che quels n'hajan betg cuntegns illegals. Cunquai che il Sekretariat Justiz-Initiative n'ha nagina influenza sin l'ulteriura creaziun da las websites, a las qualas sia atgna website renviescha, na po ella surpigliar nagina responsabladad per il cuntegn da questas websites. Sche il Sekretariat Justiz-Initiative prenda enconuschientscha da cuntegns illegals sin paginas colliadas cun la sia, eliminescha ella las colliaziuns correspundentas da sia pagina. Il medem vala era per endataziuns estras en forums da discussiun ed en glistas da distribuziun.

Dretg d'autur e da marca

Il  Sekretariat Justiz-Initiative sa stenta da resguardar en tut las publicaziuns ils dretgs d'autur da las graficas, dals documents sonors, da las sequenzas da video e dals texts utilisads, da nizzegiar graficas, documents sonors, sequenzas da video e texts ch'ella ha producì sezza u da recurrer a graficas, documents sonors, sequenzas da video e texts libers da dretgs da licenza. Tut las marcas numnadas en la purschida d'internet ed eventualmain protegidas tras terzs èn suttamessas senza restricziun a las determinaziuns dal dretg da marca respectiv valaivel ed als dretgs da possess dals possessurs respectivs registrads. Sulettamain sin fundament d'ina simpla menziun na pon ins betg trair la conclusiun che marcas n'èn betg protegidas cun dretgs da terzs.
Il dretg d'autur per objects publitgads e producids da il  Sekretariat Justiz-Initiative sezza resta sulettamain tar ella. La reproducziun u l'utilisaziun da graficas, da documents sonors, da sequenzas da video e da texts da il  Sekretariat Justiz-Initiative per autras publicaziuns electronicas u stampadas è lubida cun inditgar la funtauna. La derasaziun da la glista da suttascripziuns e dal text da l'iniziativa è giavischada.

Protecziun da datas

Uschenavant ch'ins ha la pussaivladad d'inditgar en la purschida d'internet datas persunalas u commerzialas (adressas dad e-mail, nums, adressas), decida l'utilisader sez, sch'el vul tradir questas datas. Las datas vegnan duvradas mo per l'intent da l'iniziativa e na vegnan betg dadas vinavant.

Cookies

Nus utilisain cookies sin nossa pagina. Cookies èn datas che la pagina visitada resp. ses server depona via il navigatur sin Voss computer per al reconuscher pli tard. Cura che Vus visitais la proxima giada questa website, trametta Voss computer sin mintga dumonda las infurmaziuns dal cookie puspè al server. Ins dovra cookies per exempel per visualisar cuntegns cumplexs e dinamics u per As reconuscher a chaschun da Vossa proxima visita da la website – cun auters pleds per augmentar la favuraivladad per ils utilisaders. Cun configurar correspundentamain Voss navigatur pudais Vus supprimer da tut temp l'installaziun da cookies ubain laschar cumparair in avis, avant che acceptar in cookie ed uschia decider sez, sche Vus vulais lubir cookies u betg. Nossa website pon ins da princip era duvrar senza acceptar cookies. Il diever da singulas funcziuns po lura però esser restrenschì.

Google ReCaptcha

En cas ch'i vegn fatg diever da formulars, vegn duvrà per proteger quels Invisible ReCaptcha da Google. Quel garantescha ch'il visavi è in uman. Cunquai che questa consultaziun vegn fatga d'in server da Google, creescha Google per il temp d'execuziun in cookie. Ulteriuras infurmaziuns davart Google ReCaptcha chattais Vus sut www.google.com/recaptcha/.

Google Analytics

Questa website nizzegia Google Analytics, in servetsch d'analisa da l'internet da la Google Inc. («Google»). Google Analytics utilisescha uschenumnads cookies, datotecas da text che vegnan memorisadas sin Voss computer e che pussibiliteschan d'analisar Voss diever da la website. Las infurmaziuns producidas cun cookies davart Voss diever da questa website (inclus Vossa adressa IP) vegnan transmessas ad in server da Google en l'USA e memorisadas là. Sche Vus na vulais betg che Vossas datas vegnian collectadas, pudais Vus deactivar Google Analytics cun in'uschenumnada browser extension: browser-add-on per deactivar Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout)

Pagina iniziala